Materiały budowlane

Cement

W ramach Grupy JD dystrybucją cementu na terenie Polski i za granicą zajmuje się spółka JD z siedzibą w Opolu. Spółka posiada podpisane umowy dystrybucyjne z 8 cementowniami. W ofercie handlowej znajdują się cementy portlandzkie, wieloskładnikowe i hutnicze oraz spoiwo stabilizacyjne.

czytaj więcej

Wszystkie cementy produkowane są w cementowniach pod kontrolą niezależnych instytutów badawczo-certyfikujących i posiadają stosowne certyfikaty dopuszczające je do wykorzystania w budownictwie.   czytaj więcej »

JD oferuje cementy luzem oraz workowane (z dostawą na miejsce lub z możliwością odbioru środkami transportu klienta). Aby sprostać wymaganiom stawianym przez klientów spółka JD systematycznie uzupełnia paletę oferowanych produktów. Oprócz cementu w ofercie handlowej spółki znajduje się również wapno hydratyzowane oraz bloczki gazobetonowe "M" i "D" klasy 500, 600 i 700.

Działalność spółki JD  obejmuje dystrybucję materiałów budowlanych do klientów, którymi są: instytucjonalni nabywcy, sieci betoniarni, składy budowlane, producenci klejów i zapraw, galanterii betonowej oraz sieci sprzedaży detalicznej.

Spółka JD  wysoko ceni znaczenie długoletnich kontraktów oraz współpracy z klientami. Dlatego też dostawy do naszych klientów realizowane są w przeciągu 24 godz., z zachowaniem najwyższej jakości produktu i usługi.


Cementy portlandzkie >

W wyniku wypalenia i rozdrobnienia klinkieru portlandzkiego z dodatkiem gipsu (regulatora czasu wiązania) uzyskuje się cement portlandzki CEM I. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością wczesną i końcową (w zależności od klas wytrzymałościowych) oraz dużym ciepłem hydratacji, co nie jest wskazane przy betonowaniu bardzo dużych elementów.
Można go stosować do prawie wszystkich klas ekspozycji betonu, z wyjątkiem klas: XA2 oraz XA3, do których należy używać cementów siarczanoodpornych HSR.

 • CEM I 32,5 R
 • CEM I 42,5 R
 • CEM I 52,5 R

Przejdź do kontaktu


Cementy portlandzkie wieloskładnikowe >

Cementy portlandzkie wieloskładnikowe CEM II uzyskuje się przez wspólne zmielenie klinkieruportlandzkiego, gipsu oraz dodatków mineralnych. Dodatkami tymi mogą być:

 • granulowany żużel wielkopiecowy – oznaczenie (S),
 • pył krzemionkowy – oznaczenie (D),
 • pucowana naturalna – oznaczenie (P),
 • pucowana sztuczna – oznaczenie (Q),
 • popiół lotny krzemionkowy – oznaczenie (V),
 • popiół wapienny – oznaczenie (W),
 • łupek palony – oznaczenie (T),
 • wapień – oznaczenie (L).

Zawartość dodatków mineralnych w cementach CEM II może wynosić od 6 do 35 %. W zależności od maksymalnej ilości dodatków, wyróżnia się dwie odmiany cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II
odmianę A – łączna ilość dodatków mineralnych wynosi od 6 do 20 %,
odmianę B – łączna ilość dodatków mineralnych wynosi od 21 do 35 %.

 • CEM II/A-LL 32,5 R
 • CEM II/A-LL 42,5 N
 • CEM II/A-LL 42,5 R
 • CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N
 • CEM II/A-S 42,5 R
 • CEM II/A-S 52,5 N
 • CEM II/A-V 42,5 R
 • CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R-AZ
 • CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
 • CEM II/B-S 32,5 R
 • CEM II/B-S 32,5 R-NA
 • CEM II/B-S 42,5 N
 • CEM II/B-S 42,5 N-NA
 • CEM II/B-S 42,5 R
 • CEM II/B-V 32,5 R
 • CEM II/B-V 42,5 N

Przejdź do kontaktu


Cementy hutnicze >

W przypadku dodania żużla wielkopiecowego w ilości powyżej 35 % uzyskuje się cementy hutnicze CEM III. Są one produkowane w dwóch odmianach, w zależności od maksymalnej zawartości dodatku żużla wielkopiecowego, a mianowicie:

 • CEM III/A to cement hutniczy o zawartości żużla wielkopiecowego od 36 do 65 %.
 • CEM III/B to cement hutniczy o zawartości żużla wielkopiecowego od 66 do 80 %.

Cementy hutnicze charakteryzują się niskim ciepłem hydratacji, dzięki czemu można je stosować do wznoszenia dużych elementów betonowych, obiektów hydrotechnicznych, mostowych i drogowych. Nadają się do betonów, z których wznoszone są fundamenty, ściany piwnic, ścianki szczelinowe, zapory wodne, obiekty morskie, oczyszczalnie ścieków.

Mają dużą odporność siarczanową oraz są cementami niskoalkalicznymi, charakteryzują się małą przepuszczalnością. Nie powinno się stosować ich w okresie zimowym, ze względu na niski poziom ciepła hydratacji. Posiadają bardzo dobrą dynamikę przyrostu wytrzymałości w długim okresie twardnienia – nawet do kilkunastu miesięcy. Produkowane są w dwóch klasach wytrzymałościowych: 32,5 oraz 42,5.

UWAGA!
Cementy hutnicze, jako jedyne, produkowane są w trzech odmianach wczesnej wytrzymałości na ściskanie: wysokiej (R), normalnej (N), niskiej (L). Pozostałe rodzaje cementów produkowane są w dwóch odmianach wytrzymałości wczesnej: R oraz N.

 • CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA
 • CEM III/A 32,5 N-LH/NA
 • CEM III/A 42,5 N
 • CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA
 • CEM III/A 52,5 N - NA
 • CEM III/B 32,5 N-LH/SR/NA
 • CEM III/B 42,5L - LH/SR/NA

Przejdź do kontaktu


Cementy specjalne >

Cement o niskim cieple hydratacji (LH) – to cement o cieple hydratacji poniżej 270 J/g po 7 dniach hydratacji (oznaczone metodą ciepła rozpuszczania). Do tych cementów zalicza się: cementy hutnicze CEM III oraz pucolanowe CEM IV o dużej zawartości żużla i popiołu. Stosowane są do dużych konstrukcji masywnych. Niskie ciepło hydratacji pozwala na uniknięcie powstawania mikropęknięć i pęknięć, co prowadzi do obniżenia trwałości betonu.

Cement o wysokiej odporności na siarczany (HSR) – to cement odporny na środowisko agresywne chemicznie. Stosuje się ten cement do betonów zakwalifikowanych do klas ekspozycji: XA2 oraz XA3.

Cement niskoalkaliczny (NA) stosuje się, gdy może dojść do reakcji: alkalia – reaktywna krzemionka występująca w kruszywie. Powstający żel alkalicznokrzemowy ma tendencję do zwiększania swojej objętości (pęcznienia) pod wpływem wody i niszczenia struktury betonu. Objawami reaktywności mogą być białe wykwity, powierzchniowe zarysowania, lejkowate odpryski, a nawet całkowite zniszczenie betonu w wyniku jego rozkruszenia. Oznacza to, że w betonach, które będą narażone po wbudowaniu na zawilgocenie, konieczne jest stosowanie cementów niskoalkalicznych. Dotyczy to m.in. konstrukcji mostowych i drogowych. Do cementów niskoalkalicznych można zaliczyć cementy CEM I do CEM IV, zawierające poniżej 0,6 % alkaliów.

Cement glinowy – to szybko twardniejące spoiwo hydrauliczne, uzyskiwane z klinkieru glinowego wytworzonego z kamienia wapiennego i boksytu. Cement glinowy charakteryzuje się bardzo szybką dynamiką przyrostu wytrzymałości początkowej, jednak w trakcie twardnienia wydziela bardzo dużo ciepła. Z tego powodu można go stosować do betonowania w okresie zimowym, nawet przy temperaturze -10°C, jednak jest to spoiwo drogie.

Cement biały – zawiera w swoim składzie krzemiany wapnia. Cement biały stosuje się do produkcji betonu architektonicznego oraz ozdobnej galanterii betonowej. Produkowany jest we wszystkich klasach wytrzymałościowych.

 • CEM I 42,5 N-SR3/NA
 • CEM I 42,5 R-SR 3
 • CEM I 52,5 N (bs)
 • CEM I 52,5 N-SR 3/NA
 • CEM I 52,5 R (ft)
 • CEM II/B-S 32,5 R-NA
 • CEM II/B-S 42,5 N-NA
 • CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA
 • CEM III/A 32,5 N-LH/NA
 • CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA
 • CEM III/A 52,5 N - NA
 • CEM III/B 32,5 N-LH/SR/NA
 • CEM III/B 42,5L - LH/SR/NA
 • CEM IV/B (V) 32,5 R - LH/NA

Przejdź do kontaktu

Cement workowany


Przejdź do kontaktu


Spoiwa do stabilizacji gruntu

Hydrauliczne spoiwo drogowe stanowi doskonałe uzupełnienie naszej oferty materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie drogowym czyli cementu, popiołu oraz wapna. Spoiwa są wykorzystywane przede wszystkim do osuszania i stabilizacji gruntów.

czytaj więcej

Hydrauliczne spoiwo drogowe stanowi doskonałe uzupełnienie naszej oferty materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie drogowym czyli cementu, popiołu oraz wapna. Spoiwa są wykorzystywane przede wszystkim do osuszania i stabilizacji gruntów.  czytaj więcej 

Hydrauliczne spoiwo drogowe stanowi doskonałe uzupełnienie naszej oferty materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie drogowym czyli cementu, popiołu oraz wapna. Spoiwa są wykorzystywane przede wszystkim do osuszania i stabilizacji gruntów.

Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi jest technologią wykorzystywaną w budownictwie ziemnym do wzmocnienia podłoża gruntowego, wzmocnienia gruntu przy budowie nasypów, a także w budownictwie drogowym.

Stabilizacja gruntu wapnem jest dobrym sposobem na podniesienie tempa prac budowlanych, poprzez skrócenie czasu wykonania konstrukcji oraz eliminuje potrzebę wymiany gruntu, szczególnie wtedy, gdy mam do czynienia z gruntem spoistym i wysadzinowym.

Najważniejsze zalety stosowania wapna w procesie stabilizacji to: osuszanie podmokłych gruntów, poprawiona urabialność gruntów spoistych, uzdatnianie gruntów kwaśnych i humusowych, zwiększenie nośności i poprawę zagęszczalności warstwy stabilizowanej.


Spoiwa cementowe >

 • Hydrauliczne spoiwo drogowe klasy 12,5
 • Hydrauliczne spoiwo drogowe klasy 22,5
 • Hydrauliczne spoiwo drogowe klasy 32,5

Przejdź do kontaktu


Spoiwo wapienne >

 • Provical 90/10
 • Provical 80/20
 • Provical LB50
 • Provical LB30C
 • Provical LB30D

 •  

Przejdź do kontaktu


Wapno >

 • Provical ST
 • Provical WR

Przejdź do kontaktuMączka wapienna

Mączka wapienna jest używana jako wypełniacz mieszanek betonowych przez producentów betonu towarowego oraz w prefabrykacji.

czytaj więcej

Mączkę wapienną otrzymuje się poprzez wysuszenie i zmielenie kamienia wapiennego. Jest używana jako wypełniacz mieszanek betonowych przez producentów betonu towarowego oraz w prefabrykacji. Mączkę wapienną stosuje się również m.in. jako wypełniacz w produkcji zapraw i klejów budowlanych, do wytwarzania gładzi szpachlowych, spoiw fugowych, a także pap.

 • Drobnoziarniste kruszywo wypełniające do betonu

Przejdź do kontaktu


Popiół lotny

W Grupie JD sprzedażą popiołu lotnego atestowanego do branży budowlanej zajmują się dwie spółki. Na rynku krajowym dystrybucję popiołu lotnego atestowanego realizuje spółka JD , natomiast w Niemczech spółka JH Duda GmbH, z siedzibą w Bad Honnef.

czytaj więcej

Popiół lotny z uwagi na swoje właściwości oraz niską cenę w stosunku do cementu już od wielu lat znajduje zastosowanie w branży budowlanej, poprawiając jakość produkowanych wyrobów.   czytaj więcej »

Spółka JD  zajmuje się  dystrybucją popiołów lotnych pochodzących z Elektrowni Opole ponadto ściśle współpracuje z firmą Steag Energomineral. Steag dystrybuuje popioły z Elektrowni Ostrołęka, Elektrowni Łaziska, Zakładów Azotowych Puławy, Zakładów Chemicznych Police. Popiół lotny oferowany przez nasze firmy jest produktem spełniającym wymagania obowiązujących norm.

Korzyści wynikające ze stosowania popiołu lotnego:

 • beton i wyroby betonowe, prefabrykacja, obniżenie kosztów materiałowych produkcji, optymalizacja ilości cementu, poprawa urabialności mieszanki betonowej, polepszenie szczelności betonu, oprawa wyglądu finalnego produktu
 • cement - oszczędność surowców naturalnych, zmniejszenie wodożądności cementu
 • drogownictwo - oszczędność kruszyw naturalnych, znaczna redukcja kosztów, optymalizacja ilości cementu.

Przejdź do kontaktu


Mikrokrzemionka

Mikrokrzemionka - drobnoziarnisty pył, otrzymywany z produkcji żelazokrzemu oraz krzemu. Pył krzemionkowy składa się z bardzo drobnych, idealnie sferycznych cząsteczek. Dzięki tym właściwościom wypełnia przestrzeń między cząsteczkami cementu oraz kruszyw, co wpływa pozytywnie na beton: porowatość, wodoszczelność, redukcja pęcznienia oraz wzrost wytrzymałości.

czytaj więcej

Mikrokrzemionka spełnia wymagania normy europejskiej EN 13263.   czytaj więcej »

Pył krzemionkowy dostępny jest w dwóch gatunkach:

 • niezagęszczony – o ciężarze usypowym do 350 kg/m3
 • zagęszczony – o ciężarze usypowym 450-700 kg/m3

Informacje ogólne:

Wygląd – bardzo miałki amorficzny/bezpostaciowy pył – może tworzyć większe cząsteczki
Kolor - szary
SiO2 - min 85 %

Zastosowanie:

 • Produkcja betonu
 • Produkcja cementu
 • Produkcja materiałów ogniotrwałych
 • Materiały włóknisto-cementowe
 • Zaprawy, tynki
 • Materiały ceramiczne
 • Masy ocieplające i ochronne dla hutnictwa
 • Wyroby gumowe
 • Chemia gospodarcza
 • Rolnictwo

Sposoby dostawy materiału:

 • big bagi o pojemności 300 – 1100 kg (w zależności od gatunku)
 • luzem w cysternach (materiał w postaci suchej)

Przejdź do kontaktu


Transport

Transport samochody i kolejowy

Transport Grupa JD świadczy usługi transportowe - przewozy samochodowe i kolejowe materiałów sypkich. Spółka prowadzi działalność transportowo - spedycyjną na rynku usług transportowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wieloletnie doświadczenie spółki gwarantuje atrakcyjną ofertę logistyczną, fachową obsługę i doradztwo oraz terminowość dostaw.  Efektywny system...

czytaj więcej
 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem handlowym lub opiekunem regionu

Kontakty handlowe >
 

Chcesz złożyć lub sprawdzić status zamówienia?

Napisz - zamowienia@jdtrade.com.pl
zadzwoń - tel. +48 601 055 891

Skontaktuj się z nami >

Partnerzy